ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 ΜΗΝΩΝ) Σύνολο διδακτικών ωρών: 1.300

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (16 ΩΡΕΣ)

Το εισαγωγικό σεμινάριο είναι η είσοδος στο χώρο του ψυχοδράματος για κάθε ενδιαφερόμενο για την εκπαίδευση. Στις 16 ώρες διάρκειας, έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε βιωματική και θεωρητική πρώτη επαφή με τις αρχές του ψυχοδράματος, τις τεχνικές του και την ουσιαστική θεραπευτική του αποτελεσματικότητα. Κάθε μελλοντικός εκπαιδευόμενος χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 16 ώρες βιωματικού ψυχοδράματος. Εισαγωγικά σεμινάρια γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, έχοντας ήδη την εμπειρία του εισαγωγικού σεμιναρίου, καλείται σε μια συνέντευξη με τον κύριο εκπαιδευτή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ο ενδιαφερόμενος καλείται να έχει μαζί του: α) αποδεικτικό παρουσίας στο εισαγωγικό σεμινάριο, β) πτυχίο Α.Ε.Ι., γ) βιογραφικό σημείωμα, δ) μία συστατική επιστολή. Το κίνητρο του κάθε ενδιαφερόμενου είναι το πιο σημαντικό θέμα κατά τη συνάντηση αυτήν, καθώς επίσης και ο βαθμός επικοινωνίας και αυθορμητισμού του. Ακόμη, λαμβάνονται υπόψη βιωματικές εμπειρίες σε χώρους ψυχικής υγείας, συμμετοχές σε βιωματικά εργαστήρια ή συνέδρια. Πολύ σημαντική είναι η προσωπική θεραπεία του κάθε εκπαιδευομένου.

Γ. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (198 ΩΡΕΣ)

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα συμμετέχει σε 11 σεμινάρια 18 ωρών το καθένα (ένα κάθε μήνα, 198 ώρες συνολικά). Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτών, ο κάθε εκπαιδευόμενος έρχεται σε βιωματική και θεωρητική γνωριμία με τη σκηνή, τις διάφορες ψυχοδραματικές τεχνικές, την έννοια του πρωταγωνιστή και των βοηθητικών ρόλων, μέσα από την προσωπική του σκηνική παρουσία ή μέσα από την συμμετοχή του σε δρώμενο άλλου μέλους της ομάδας. Στη φάση αυτή καλείται να παραδώσει εγγράφως ένα πρωτόκολλο ψυχοδραματικής σκηνικής του παρουσίας. Παράλληλα χρειάζεται να συμμετέχει τουλάχιστον σε δύο βιωματικά εργαστήρια 16 ωρών συντονισμένα από εξωτερικούς συνεργάτες του κέντρου, τα οποία θα λάβουν χώρα εντός ή εκτός κέντρου.

Δ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (432 ΩΡΕΣ)

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα συμμετέχει σε 17 σεμινάρια 18 ωρών το καθένα (ένα κάθε μήνα, 306 ώρες συνολικά). Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτών, ο κάθε εκπαιδευόμενος έρχεται σε βιωματική και θεωρητική γνωριμία με τη σκηνή, τις διάφορες ψυχοδραματικές τεχνικές, την έννοια του πρωταγωνιστή και των βοηθητικών ρόλων, μέσα από την προσωπική του σκηνική παρουσία ή μέσα από την συμμετοχή του σε δρώμενο άλλου μέλους της ομάδας. Η διαφοροποίηση με το πρώτο έτος είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να συντονίζουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτή την προθέρμανση, τη συνέντευξη, την επιλογή πρωταγωνιστή, το στήσιμο της σκηνής και μικρές ψυχοδραματικές βινιέτες. Επίσης, στη θεωρία δίνεται έμφαση στην κοινωνιομετρία και στη θεωρία ομαδικών δυναμικών. Στη φάση αυτήν καλείται να παραδώσει εγγράφως δύο πρωτόκολλα ψυχοδραματικού του συντονισμού. Επίσης, στη φάση αυτήν ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να συμμετάσχει ενεργά σε δραστηριότητες σε χώρο ψυχικής υγείας για την καλύτερη κλινική του γνωριμία, τουλάχιστον 90 ώρες. Ακόμη, θα συμμετάσχει και σε σεμινάρια ψυχοπαθολογίας διάρκειας 36 ωρών, που θα γίνουν στο χώρο του κέντρου. Παράλληλα, χρειάζεται να συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο βιωματικά εργαστήρια 16 ωρών συντονισμένα από εξωτερικούς συνεργάτες του κέντρου, τα οποία θα λάβουν χώρα εντός ή εκτός κέντρου, και σε ένα συνέδριο ψυχοδράματος.

Ε. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (650 ΩΡΕΣ)

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα συμμετάσχει σε 22 σεμινάρια 18 ωρών το καθένα (ένα κάθε μήνα, 396 ώρες συνολικά). Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτών, ο κάθε εκπαιδευόμενος έρχεται σε βιωματική και θεωρητική γνωριμία με τη σκηνή, τις διάφορες ψυχοδραματικές τεχνικές, την έννοια του πρωταγωνιστή και των βοηθητικών ρόλων, μέσα από την προσωπική του σκηνική παρουσία ή μέσα από τη συμμετοχή του σε δρώμενο άλλου μέλους της ομάδας. Σε αυτήν τη φάση ο κάθε εκπαιδευόμενος, με την αρωγή αρχικά κάποιου συνεκπαιδευομένου του και στη συνέχεια μόνος του, συντονίζει ψυχοδραματικές σκηνές, μονοδράματα, αξιοδράματα, κοινωνιοδράματα. Επίσης στη θεωρία δίνεται έμφαση στο κοινωνιόδραμα και στις εφαρμογές του ψυχοδράματος. Στη φάση αυτήν καλείται να παραδώσει εγγράφως δύο πρωτόκολλα ψυχοδραματικού του συντονισμού. Παράλληλα, χρειάζεται να συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο βιωματικά εργαστήρια 16 ωρών συντονισμένα από εξωτερικούς συνεργάτες του κέντρου, τα οποία θα λάβουν χώρα εντός ή εκτός κέντρου, και σε δύο συνέδρια ψυχοδράματος. Στη φάση αυτήν καλείται να αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό μιας προσωπικής του ομάδας διάρκειας τουλάχιστον 160 ωρών. Ατομική και ομαδική εποπτεία από επόπτη συνεργαζόμενο με το κέντρο είναι μέσα στις υποχρεώσεις κάθε εκπαιδευομένου μετά την έναρξη συντονισμού της δικής του ομάδας. Ελάχιστες ώρες στο σύνολο: 94

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να έχει παραδώσει εγγράφως τη διπλωματική του εργασία δύο μήνες πριν από την αξιολόγηση, η οποία θα είναι σχετική με εφαρμογές του ψυχοδράματος. Η διπλωματική εργασία χρειάζεται να περιέχει συντονιστικά παραδείγματα του ιδίου καθώς και θεωρητικές αναφορές. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από το συντονισμό του μιας βιωματικής τρίωρης ομάδας καθώς και από την συζήτηση με την εξεταστική επιτροπή πάνω σε θεωρητικά θέματα καθώς και στον τρόπο συντονισμού του. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τρεις ψυχοδραματιστές.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Psychodrama: Advances in theory and Practice, edited by Clark Baim, Jorge Burmeister and Manuela Maciel.

• The Handbook of Psychodrama, by Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Tauvon and Ken Sprague

• Psychodrama and Group Psychotherapy, by J.L. Moreno

• The Essential Moreno, by J.L. Moreno

• Who shall survive? by J.L. Moreno

• Focus on Psychodrama: The Therapeutic Aspects of Psychodrama by Peter Felix Kellermann

• A Clinician`s Guide to Psychodrama, by Eva Leveton

• Contemporary Psychodrama: New Approaches to Theory and Technique, by Jose Fonseca.

• Acting In, by Adam Blatner

• Foundations of Psychodrama: History, Theory and Practice, by Adam Blatner

• The Ancestor Syndrome, by Anne Ancelin Schutzenberger

• Sociodrama and Collective Trauma, by Peter Felix Kellermann

• From One-to One Psychodrama to Large Group Socio-Psychodrama, by Zoltan Figusch

• Psychodrama in the 21st Century, by Jacob Gershoni

• Good Practice in Psychodrama. An analytic Perspective, by Don Feasey

• The Theater of Spontaneity, by J.L. Moreno

• Creative Training: Sociodrama and Team – building, by Ron Wiener

• Words of the Father, by J.L. Moreno

• Sociodrama in a changing world.

• Psychodrama, First Volume, by J.L. Moreno

• Psychodrama, Second Volume, by J.L. Moreno

• Psyvhodrama, Third Volume, by J.L. Moreno

• Supervision in Psychodrama, ed. By Pierre Fontaine, Jutta Furst and Hannes Krall.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το Κε.Ψυ.Συ.Α. έχει μια εκπαιδευτική επιτροπή, η οποία συναντιέται δυο φορές το χρόνο. Έργο της επιτροπής είναι το να επιβλέπει το περιεχόμενο και τη δομή της διδασκαλίας και να αναπτύξει το πρόγραμμά της. Αποτελείται από εκπαιδευτές και ένα αντιπρόσωπο από κάθε εκπαιδευτική ομάδα, ο οποίος επιλέγεται ετήσια από την ομάδα. Στα πλαίσια λειτουργίας του, το Κε.Ψυ.Συ.Α. συνεργάζεται με διεθνή ψυχοδραματικά κέντρα, Έλληνες και ξένους ψυχοδραματιστές, αλλά και άλλους εγκεκριμένους ψυχοθεραπευτές, των οποίων η συμβολή στο ψυχόδραμα και την ψυχοθεραπεία γενικότερα είναι σημαντικότατη.

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες του Κε.Ψυ.Συ.Α. είναι :

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΛΑΓΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΛΑΓΑΡΑΚΗΣ

Επαγγελματίας στο χώρο της ψυχικής υγείας από το 1998. Σπούδασε ιατρική στο Ovidius University της Κωνστάντζας και ολοκλήρωσε την ψυχιατρική του ειδικότητα στο Ψ.Ν.Α ΔΑΦΝΙ. Από το 1999 ασχολείται με την κοινοτική ψυχιατρική, και μέσω αυτής της οδού αγάπησε και την ομαδική ψυχοθεραπεία, σπουδάζοντας ομαδική ανάλυση και μετά ψυχόδραμα. Από το 2014 διευθύνει το Κε.Ψυ.Συ.Α., του οποίου είναι και ο ιδρυτής. Στο πλαίσιο λειτουργίας του το Κε.Ψυ.Συ.Α. συνεργάζεται με διεθνή ψυχοδραματικά κέντρα και με άλλους εγκεκριμένους Έλληνες και ξένους ψυχοδραματιστές.

περισσότερα

ULLI LOBACH

ULLI LOBACH

Ο Ulli Lobach ξεκίνησε την κλινική του σταδιοδρομία ως ψυχιατρικός νοσηλευτής την εποχή της αποασυλοποίησης.
Εργάζεται ως ομαδικός ψυχοθεραπευτής και ως σύμβουλος σε κοινωνικούς οργανισμούς μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα ως ψυχολόγος.
Ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στο ψυχόδραμα στο Σουηδικό Ινστιτούτο Moreno με τους Dag Blomkvist και Marc Treadwell. Ο Ulli Lobach ίδρυσε το “Θέατρο της Ψυχής” το 2005 στη Βρέμη. Ο κύριος σκοπός της ψυχοθεραπευτικής εργασίας του είναι να βοηθήσει τον καθένα να βρει τον καλύτερο εαυτό του με ένα νεο τρόπο, να αναπτυχθεί μαζί με τους άλλους για να μπορεί να ενεργεί πιο ελεύθερα και να ανοίξει χώρους για να αναπτυχθεί η ψυχή.
“Ύψωσε τη δική σου φωνή στη Ψυχή”.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

Διευθυντής και ιδρυτής του ΨΥ.Κ.Α.Π. Σπούδασε ψυχολογία στο Eötvös Lorand University της Βουδαπέστης. Παρακολούθησε από το 1982 έως το 1985 μεταπτυχιακά μαθήματα στην κοινωνική ψυχολογία στην École Pratique des Hautes Études στο Παρίσι. Εκπαιδεύτηκε στο ψυχόδραμα κυρίως από τον Max Clayton, του οποίου την ψυχοδραματική αντίληψη και φιλοσοφία ακολουθεί στην καθημερινή εκπαίδευση και θεραπευτική του πρακτική.

ROBERTO de INOCENCIO

ROBERTO de INOCENCIO

Σπούδασε γενική ιατρική στο University of Santiago de Compostela στην Ισπανία. Ολοκλήρωσε τις Ψυχιατρικές του σπουδές στο University of Santander στην Ισπανία. Εκπαιδεύτηκε στην ομαδική ανάλυση στο London Institute of Group Analysis και στο Ψυχόδραμα από τους Dean and Doreen Elefthery και τη Zerka Moreno. Ιδρυτικό μέλος της Spanish Association of Psychodrama το 1984 και της Federation of European Psychodrama Training Organisations (F.E.P.T.O.). Έχει διατελέσει πρόεδρος των Spanish Society of Group Psychotherapy (1985-’87), Spanish Association of Psychodrama (1990-’92), International Association of Group Psychotherapy (1998-’00). Οι αξίες στη ζωή του : Φιλία, τιμιότητα, αφοσίωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε τον κώδικα εδώ:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ